Bemutatkozás

Intézményünk 8 évfolyamos, általános műveltséget közvetítő iskola, évfolyamonként 3 illetve 4 osztállyal. Jól megközelíthető, gyermekeink biztonságos közlekedését a Relic-Őr Kft. segíti minden reggel és délben.

Az iskola előtti biztonságos parkolást 2011-ban alakíttatta ki az önkormányzat.

http://index.indavideo.hu/video/Iskolai_McDrive-rendszer_autos_szuloknek

Az oktató-nevelő munka két épületben folyik. A Szabadság úti épületben az óvoda és iskola közötti átmenetet megkönnyítő körülmények között tanulhatnak első osztályosaink. Másodiktól helyezzük el tanulóinkat a Major úti épületben. Felső tagozaton jól felszerelt természettudományi, nyelvi és speciális tantermekben tanulnak gyermekeink. A „nagyiskolában” nemzetközi színvonalú sportcsarnok és jól felszerelt – folyamatos fejlesztés alatt álló – tágas játszóudvar várja őket.

Több mint 7400 kötetes könyvtárunk minden nap a tanulók rendelkezésére áll. Tanulóink negyediktől nyolcadik osztályig évfolyamonként eltérően heti 1-2 órában tanulnak informatikát. Gépellátottságunk magas színvonalú: minden tanuló egyénileg dolgozik max. 14 fős csoportokban. Állandó internetes hozzáférhetőség segíti a pedagógusok és nagyobb diákjaink mindennapi munkáját / már a tantermek közel egyharmadában is /.
Délutánonként 14 napközis és 3 tanulószobás csoportban tanulhatnak, játszhatnak gyermekeink. Pedagógusaink főiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkeznek. A minél eredményesebb oktató-nevelő munka érdekében folyamatos továbbképzéseken vesznek részt.

Főbb célkitűzések, alapelvek

Az alsó tagozat fő funkciója a biztos alapok megteremtése elsősorban anyanyelvből és matematikából. Fontos feladatunknak tekintjük a kevésbé eredményesen tanulók felzárkóztatását, egyénre szabott feladatokkal való ellátását. Tehetséges tanulóink fejlesztését a differenciált foglalkoztatás mellett a versenyekre való felkészítés és a rendszeres megmérettetés is segíti.  E célt szolgálják az alsós és felsős szakkörök. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink az alapvető ismeretekkel felvértezve képesek legyenek az eredményes továbbtanulásra, az önálló ismeretszerzésre. Igyekszünk az iskola életét úgy szervezni, hogy a ránk bízott gyerekek minden nap szívesen járjanak iskolába. Reméljük, hogy természetes érdeklődésüket, a világra való nyitottságukat felnőtt korukra is megőrzik. Minden alkalmat megragadunk, hogy gyermekeinket arra neveljük, életük végéig képesek legyenek emberségben, tudásban gyarapodni. A humán és természettudományos műveltségi területek egyenrangúságát valljuk, hiszen a bennünket körülvevő világ is egységes egészet alkot. Külön gondot fordítunk az egészséges életmódra és környezeti nevelésre.

Az intézmény sajátos arculata

Képzési rendszerünkben kiemelt feladat a testnevelés, számítástechnika és az idegen nyelv oktatása. Kihasználva különleges adottságainkat, nagy hangsúlyt fektetünk a testnevelésre. Alsó tagozaton minden évfolyamon egy osztály testnevelés orientáltságú. A 2007/2008. tanévtől kezdve ezekben az osztályokban tanulóink különféle sportágakkal, ismerkednek meg / lovaglás, korcsolya, asztalitenisz, kerékpár, úszás /.

Felső tagozaton kézilabda, foci és floorball foglalkozásokat tartunk. A gyógytestnevelésre szorulókkal szakképzett testnevelő foglalkozik. Harmadik osztálytól szakköri formában, órarendhez kapcsolódva lehet idegen nyelvet /angol, német/ tanulni. Negyediktől tanítunk minden gyermeknek idegen nyelvet. Felmérés alapján dől el, hogy ötödik osztálytól ki folytathatja nyelvi tanulmányait emelt szintű csoportban, heti 5 órában.
A 2012/13-as tanévben indult először német nemzetiségi osztályunk. Heti 5 órában német nyelvet- és irodalmat, illetve 1 órában hon- és népismeretet tanulnak a gyerekek. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományőrzésre. A tanév során a Schulfest, Erntedankfest, Martinstag, Advent, Weihnachten, Fasching und Muttertag is megünneplésre kerül.

A csömöri Krammer Teréz Zeneiskolával együttműködési szerződésünk van. Ennek alapján a zeneiskola kihelyezett hangszeres és szolfézs órákat tart a Major úti épületben. Ezzel elsősorban a kicsik zenetanulási lehetőségét tudjuk megkönnyíteni.
Órarendbe beépítve biztosított tanulóink számára a felekezetek szerinti fakultatív hitoktatás.
Harmadik évfolyamon erdei iskolába visszük a gyerekeket.

Szabadidős tevékenység:

Sokféle szakkör ad lehetőséget tanulóinknak a szabadidő hasznos eltöltésére, tehetségük kibontakoztatására / matematika, kémia, színjátszó, kézműves, citera, kézilabda, foci, tömegsport, túra, énekkar, újságíró, múzeumbarát stb./. Önköltséges tanfolyamokra is mód van: pl. modern táncok. Minden évben különböző téli – nyári táborokat szervezünk /sí-, alkotó-, sporttáborok stb./